Algemene voorwaarden

1. Algemene draagwijdte der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen onze firma en de klant en beheersen de volledige overeenkomst. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren tussen de partijen.

2. Door de klant verstrekte informatie

De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan onze firma verstrekt. De klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering van de werken aan alle voorwaarden is voldaan, zodat onze firma de overeenkomst conform de wet (zoals o.m., doch niet limitatief : conform de nodige vergunningen) en volgens de regels van de kunst we werken kan uitvoeren.

Indien er zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt (zoals bvb. leidingen), zal de klant hiervan de meest recente plannen schriftelijk aan onze firma mededelen, alvorens onze firma met de uitvoering van de werken start.

3. Offerte en Meerwerken

Een offerte vanwege onze firma is steeds vrijblijvend, op basis van regie met richtprijzen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. Een offerte is steeds 30 dagen geldig, tenzij onze firma hiervan uitdrukkelijk afwijkt door een vermelding op de medegedeelde offerte.

Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden op basis van regie met richtprijzen, die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen en/of meerwerken worden besteld.

4. Onderaanneming

Onze firma behoudt zich het recht voor om, voor rekening van de klant, een derde firma in onderaanneming in te schakelen, wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist.

5. Levering, Termijnen en Inontvangstname

De klant is verplicht om de door onze firma geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan onze firma te worden gemeld. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert alleszins de onherroepelijke aanvaarding ervan.

De door onze firma medegedeelde termijnen inzake levering en uitvoering van de werken zijn louter indicatief en aldus niet bindend.

Onze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging inzake levering- en/of uitvoeringstermijnen.

Onze firma is alleszins niet aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden waarop onze firma geen vat heeft zoals onder meer, doch niet limitatief: ongunstige weersomstandigheden, defect rollend materieel en/of andere materialen/apparatuur dewelke onze firma aanwendt voor de uitvoering van de werken.

6. Facturatie

6.1 Betalingsmodaliteiten

Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. Onze firma houdt zich tevens het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of met de uitvoering van de werken van start te gaan.

De B.T.W. en alle andere soorten belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de klant.

Betalingen die de klant aan onze firma verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

6.2 Laattijdige Betaling

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar met zich meebrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling.

Daarenboven is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 50,00 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

Indien de klant door onze firma uitdrukkelijk en schriftelijk afbetalingstermijnen werd toegestaan, zal bij niet-betaling van één termijn, het volledige saldo onmiddellijk eisbaar worden.

6.3 Klachten

Elke klacht dient om rechtsgeldig te zijn per aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen, vanaf de verzending van de factuur, te worden verstuurd aan de maatschappelijke zetel van onze firma. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn.

7. Aansprakelijkheid

Onze firma is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade, van welke aard ook, ontstaan doordat onze firma is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of de afwezigheid van de nodige vergunningen die de klant diende aan te vragen.

Onze firma is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade, van welke aard ook, ontstaan door een fout van onze firma, of deze van haar aangestelden, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, met uitzondering in het geval van bedrog of opzet.

De aansprakelijkheid van onze firma is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van onze firma.

8. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Alle geschillen die voortvloeien uit de door onze firma gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht, waarbij de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd zijn.

Downloaden of printen? Klik hier: Algemene voorwaarden (PDF)